Monday, December 28, 2009

Brochure

Download a brochure of the project HERE!

Stáhněte si brožuru projektu - ZDE!

Monday, November 16, 2009

Our traditions under the twelve stars.cz

Our traditions under the twelve stars.cz

Summary: Project “Our traditions under the twelve stars.cz” was composed as Action 1.1. Youth Exchange within Youth in Action program that brought together young people from 6 countries to learn about their folklore and traditions.

Target group: The beneficiaries were 32 young people from the Czech Republic, Turkey, Portugal, Romania, Poland and Spain in the age between 18-30 years.

Date and venue: The project took place between 12 and 19 September 2009 in Lednice in the Czech Republic.

The topic and aims: The main topics of the project were the traditions and folklore of European countries and also the question – “Are there such things as common European culture, folklore or traditions”? Therefore, the main aim was to share each other’s traditions and folklore, find its common roots, show what makes our particular traditions and folklore different from the others, discover how important they are for people’s everyday life and open our minds for the important question of one common culture, folklore and traditions shared by all Europeans.

Activities and methods:
The project included 7 full days of activities such as a visit of a folk festival in Velké Bílovice, presentations of national food, drinks, dances and folklore costumes, inventing common European dance, folklore costume and festival or trips to Brno and Lednice-Valtice area. The methods were based on informal learning like group work, interactive presentations, workshops and public inquiries.

Grant: The project was supported by 13 795 Euro from the funds of Youth in Action program.


Naše tradice pod dvanácti hvězdami.cz

Shrnutí:
Projekt "Our traditions under the twelve stars.cz" byl koncipován jako Akce 1.1. Výměna mládeže v rámci programu Mládež v akci. Umožnil setkání mladých lidí z 6 evropských zemí za účelem vzájemně se učit o svém folkloru a tradicích.

Cílová skupina: Projektu se zúčastnilo 32 mladých lidí ve věku 18-30 let z České republiky, Turecka, Portugalska, Rumunska, Polska a Španělska.

Datum a místo konání:
Projekt se uskutečnil mezi 12. a 19. zářím 2009 v Lednici v České republice.

Témata a cíle: Hlavními tématy projektu byly tradice a folklor evropských zemí a také otázka - "Existuje něco jako Společná evropská kultura, folklór a tradice"? Hlavním cílem projektu bylo seznámit účastníky navzájem s jejich folklorem a tradicemi, najít jejich společné kořeny, ukázat, čím se konkrétní tradice a folklor liší od ostatních, zjistit, jak důležitou roli hrají tradice v každodenním životě běžných lidí a probudit v účastnících otázku tradic, folkloru a kultury, které by byly sdíleny všemi Evropany. Stejně tak je naším cílem i napomoci navázání přátelských vztahů a kontaktů mezi zúčastněnými mladými lidmi

Aktivity a metody:
Projekt zahrnoval 7 dnů činností typu návštěva tradičních Hodů ve Velkých Bílovicích, prezentace národních pokrmů, nápojů, tanců a krojů, hledání společného evropského tance, kroje a folklorního festivalu nebo výlety do Brna a Lednicko - valtického areálu. Metody aktivit byly založeny na neformálním vzdělávání, jako je práce ve skupině, interaktivní prezentace, workshopy a veřejné ankety.

Grant:
Projekt byl podpořen 13 795 EUR z prostředků programu Mládež v akci.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Sunday, November 15, 2009

Saturday - Day of departures


Day of departures. The programme of the last day started to be fulfilled from early morning. First who left Lednice was the Portuguese group, which said its goodbye to the rest of participants during Thursday's goodbye party. They correctly assumed that there would be no one able to get up before 6 a.m. Afterwards, participants from Turkey departed and than Romanian group with a half of Spanish group. The rest of the Spanish group decided to exploit the opportunity of staying in the Czech Republic and they spent several days in Prague on their own.

When our pension seemed to be empty, we considered our project to be definitely finished for the first time. At the same time, one participant found out that she had forgotten her suitcase in the pension just as she was entering the train. Fortunately, thanks to the quick reaction of one of our leaders and due to delay of the train we were able to get her suitcase to her before train departed.

Forgotten suitcase was really the last event of our project. Afterwards we just thanked to the owner of the pension and also left for our homes.

Den odjezdů. Program posledního dne začal být naplňován již od brzkého rána. Jako první na cestu domu vyrazila portugalská skupina, která se s ostatními účastníky rozloučila již během včerejší Good-Bye party, protože správně předpokládala, že nebude moc jedinců schopných vstát před dnešní šestou hodinou ráno. Poté se postupně na cestu vydávali účastníci z Turecka a následně dohromady Rumuni s polovinou Španělů. Druhá španělská polovina se rozhodla využít příležitosti a v návaznosti na projekt v Lednici si naplánovali několikadenní soukromý výlet do Prahy.

Když už byl pension prázdný a my považovali náš projekt téměř za úplně skončený, zjistila jedna z účastnic při nastupování do vlaku, že si na pokoji zapomněla kufr.
Vše nakonec dobře dopadlo a to díky včasnému a pohotovému zásahu jednoho ze členů našeho centra i s přispěním Českých drah (vlak byl totiž zpožděn).

Zapomenutý kufr byl už definitivní tečkou za naším projektem. Po rozloučení s majitelkou penzionu jsme se i my vydali do svých domovů.

Friday - Day of The common European culture

Day of The common European culture. Friday was the last day of our project. To evaluate it properly, we needed our participants to provide feedback by filling in a questionnaire so that we could learn from our mistakes and make the next projects better.

Then we distributed youthpasses which was a very sensitive moment that led to kisses, hugs and some drove to tears.

After the lunch we went on a lovely excursion to Lednice chateau and to its green-house. Then we set on a two-kilometre long journey to the Minaret. Most of us managed to climb to the top of the Minaret and then we could enjoy the splendid view on the park and chateau. After this we took a boat back to the chateau and then we were free to pack or to prepare ourselves for the goodbye party.

At night we reavealed our week’s Secret friend game, which was based on each of us drawing lots with one of the participants who was then your secret friend. You were supposed to be nice to this person, give them presents or whatever you thought would please your secret friend but you could not reveal yourself. That night all our participants found their secret friends which again led to kisses, hugs and some even drove to tears.

Then, properly supplied with alcohol to drown our sorrows, we went to the town’s square and we had fun there until very late at night.Den společné Evropské kultury.
Pátek byl poslední den našeho projektu a pro jeho zhodnocení jsme všem účastníkům rozdali dotazník, který nám poskytl feedback pro budoucí projekty.

Dalším bodem programu pátečního rána bylo rozdání youthpassů které vedlo k pusám, objetím a snad i k slzám.

Po obědě jsme se hromadně odebrali na exkurzi lednického zámku a samozřejmě také skleníku a pak nás čekala dvoukilometrová túra k minaretu. Na vrchol minaretu jsme statečně vycapkali téměř všichni a užívali si nádherný výhled na zámecký park i zámek. Nedaleko minaretu nás čekala připravená loď, která nás provezla přes park až zpátky k zámku.

Zbytek odpoledne už měli účastníci volno, aby se mohli sbalit a nachystat na večerní rozlučkovou párty.

Večer se začal odhalováním celotýdenní hry „tajných přátel“, která spočívala v tom, že si každý účastník vylosoval dalšího, na kterého měl být celý týden milý, dávat mu například dárečky, atp., ale nesměl prozradit svou totožnost. Večer se tedy všichni tajní přátelé uhádli a opět to vedlo k pusám, objetím a někdy i k slzám.

Pak, důkladně vybaveni alkoholem, abychom zapili žal z loučení, jsme se vypravili na lednické náměstí, kde jsme v dobré náladě slavili až do pozdních hodin.

Thursday - Day of Traditions in a Town

Day of Traditions in a Town. On Thursday we planned an enquiry related to the awareness of cultural traditions of Czech citizens living in small towns.

However, after a substantial breakfast in Jordán Pension it started raining, so we had to go to the Lednice Spa. Firstly, the outcomes of enquiry from Brno were processed and presented. Afterwards, every group named the questions they had asked the people in Brno the day before and then they showed statistics of the answered questions.

After presenting the enquiry all groups, composed of a mix of nationalities, started painting posters depicting common European holidays and traditions. Some of the incurred creations were real masterpieces.

The next activity was the introduction of traditional dances typical for every country participating in the project. We had lots of fun during "dancing", especially when we tried to dance e. g. flamengo.

For the Evening of prejudices a country was assigned to each national group. The aim was to prepare a play showing the national prejudice about another state. Humorously conceived scenes were very successful and they really entertained us.

The last activity on Thursday was a quiz of general knowledge and history of participating countries.Den tradicí na malém městě. Ve čtvrtek jsme měli na programu anketu, týkající se povědomí o kulturních tradicích českých občanů, kteří žijí na malém městě.

Bohužel po vydatné snídani na hotelu Jordán začalo v Lednici pršet, museli jsme se proto uchýlit do lázní. Nejdříve se zpracovaly a prezentovaly výsledky ankety, jež proběhla předešlý den v Brně, každá skupina nejdříve uvedla otázky, které pokládali lidem a následně statistiky zodpovězených otázek.

Po anketě se smíšené mezinárodní skupiny pustili do malování plakátů symbolizující společné evropské svátky a tradice, dané výtvory, co následně vznikly byly opravdu uměleckými díly.:)

Na programu bylo dále představení tradičních tanců, které jsou typické pro dané země, účastnící se projektu. Při "tancování" nebo spíše pokusech o tanec, například flamenga, jsme si užily spoustu legrace.

Na večer každá skupina dostala přidělenou zemi, na kterou vymyslela scénku týkající se předsudků o daném přiděleném státu. Vtipně pojaté scénky slavily velký úspěch a dost nás pobavily.

Poslední aktivitou tohoto dne byl kvíz, všeobecných znalostí a historie účastnících se států.

Wednesday – The Day of Traditions in a City

Day of Traditions in a City. On Wednesday the excursion to the county seat Brno was on programme. At first, it looked like we would miss our train (the bus connection left us little time to get on our train). At the end we managed to be there on time thanks to energizer called “Catch your train or stay in Břeclav forever”; which was simply unforgettable.

We arrived to Brno as planned. First of all we visited St. Peter and Paul´s cathedral and we were delighted by the view from one of its two towers. A visit of Capuchin tomb followed after a small snack. Those who had guts, and surprisingly most of us had, could see well-kept bodies of monks from the Capuchin friary.
One of the most important parts of the excursion to Brno was to find out what the people from Brno knew about traditions and what relation they had to them. Thus, participants made a public inquiry in the streets of Brno, using questionnaires they had prepared the day before.

Then we divided into three groups according to how we wanted to spend our free time. The first group went sightseeing and they visited the most important landmarks of Brno and thanks to the knowledge of one of our leaders - Michal - we learned about their interesting history. The second group went shopping to Vaňkovka Gallery and the third visited famous beer hall Pegas. We ate our dinner in pleasant atmosphere of cellar Restaurant císaře Leopolda.

Den tradicí na velkém městě. Ve středu čekala účastníky exkurze do krajského města Jihomoravského kraje – do Brna. Ač to zprvu vypadalo, že nám ujede vlak (autobusové spojení bylo opravdu na knap), nakonec vše dobře dopadlo – i díky energizeru „Chyť svůj vlak, nebo zůstaň v Břeclavi“, na který asi nikdo nezapomene – a do Brna jsme přijeli podle plánu.

Nejdříve jsme navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla a pokochali se i výhledem z jedné z jejich dvou věží. Po malém občerstvení následovala prohlídka kapucínské hrobky, kde ti z nás, kteří byli silnější povahy – a těch byla oproti původnímu očekávání většina – zhlédli dobře zachovaná těla mnichů řádu kapucínů. Hlavním úkolem výletu bylo zjistit, co vědí obyvatelé velkého města o tradicích a jaký k nim mají vztah. Účastníci tedy vyrazili do brněnských ulic s dotazníky, které si sami předešlý den připravili.

Poté jsme se rozdělili do skupin podle toho, jak kdo chtěl strávit volný čas, který zbýval do večeře. Jedna skupina si prošla nejvýznamnější památky Brna a díky znalostem vedoucího Michala byla poučena o jejich zajímavé historii, druhá šla nakupovat do Galerie Vaňkovky a třetí navštívila pivnici Pegas. Večeře na nás čekala v útulném prostředí sklepního Restaurantu císaře Leopolda.

Tuesday, October 6, 2009

Tuesday - The Day of a Dance

Day of a Dance. No, it's not an Indian holiday. That's how we called "another" working day of our youth exchange. We started as usual with evaluations of the previous day. Opening imaginary drawers in which were sorted memories boosted brain activities of all participants for better perception of some new information.

Presentation of national dances, that each group had prepared, were particularly interesting because there were not only PowerPoint presentations but also dance lessons. There were also aparent connections between the dances and traditional costumes.

Since on Wednesday we had planned a trip to Brno, and because it was definitely not a trip to "hang around", we splitted into groups and together we created a questionnaire for Brno's inhabitants regarding the traditions and folklore. The same questionnaire was used also on Thursday directly in Lednice and we were be able to compare what are the differences concerning traditions in cities in comparison with towns and villages in the Czech Republic.

Afternoon was held in rhythmical spirit. We had so much fun learning each other's national dances. Interesting but difficult steps were those of Spanish flamenco. Movements synchronization were sometimes gigantic tasks. Particularly gentlemen "fought" with the movements. But they "fought" bravely. Groups from Romania and Portugal had fast dance style very much alike the Czech dance "duckling". Our Polish neighbours brought some relief, well-known Polonaise.

When we were creating the common European dance we demonstrated not only the knowledge we had obtained during the day, but also good teamwork and cooperation. We achieved, I think, the desirable result, when we could see that the European dance reflected the dance elements from each participating country and it fitted together perfectly.

The finale of the day full of dance was the night in Moravian wine cellar. Except the unique experience of tasting typical products of "pig-slaughtering" was certainly the visit of wine archive, to which we were allowed access after the dinner. But not everyone understood the concept of "archival wine". Some perceived the bottles as "dirty" and looking down on them they claimed that they would never buy such "dirty wine". Before we left the cellar the owner was given an advice that he should wash the bottles at least once a year.

A day filled with movement and new experiences ended and we were curious about the morning evaluations.Den tance. Ne, není to žádný indiánský svátek. Přesně tak jsme nazvali další „pracovní“ den naší mládežnické výměny. Začali jsme jako obvykle malou evaluací dne předešlého. Otvírání pomyslných šuplíků a v nich přes noc roztřízených vzpomínek dobře nastartovalo mozkovou činnost všech účastníků a tím lépe vnímali další nové informace.

Prezentace národních tanců, které si jednotlivé skupiny připravili, byly zajímavé zvláště tím, že nezůstalo pouze u prezentací powerpointových, ale na povrch vyplavalo i taneční nadání. Dobře patrné bylo i propojení mezi tancem a tradičními kroji.

Jelikož ve středu byl v plánu výlet do Brna a jelikož to rozhodně nebyl výlet k „poflakování“, rozdělili jsme se do skupin a společně vytvořili dotazník pro Brňany, týkající se tradic a folklóru. Stejný dotazník jsme použili i ve čtvrtek přímo v Lednici a mohli jsme tak srovnat, jak je to v České republice s tradicemi ve velkých městech a na vesnicích.

Odpoledne probíhalo v rytmickém duchu. Během vzájemného učení se národních tanců jsme se zároveň pobavili i vyřádili. Zajímavé, ale složité byly kroky španělského flamenga. Synchronizace pohybů byla místy nadlidský výkon. Zvláště pánové „bojovali“. Ale „bojovali“ statečně. Skupiny z Rumunska a Portugalska měly svižné tance, stylem vzdáleně připomínající české „káčátko“. Naši polští sousedé přivezli vysvobození, dobře známou polonézu.

Při vytváření společného evropského tance se opět projevily vědomosti získávané během celého dne, týmová práce a sehranost. Dosáhli jsme, myslím, kýženého výsledku, kdy se v evropském tanci objevily taneční prvky z každé zúčastněné země, perfektně do sebe zapadající.

Vyvrcholením celého roztančeného dne byla tzv. Moravská noc ve vinném sklípku. Kromě typické „zabijačky“, byl pro účastníky jistě zážitkem vinný archív, kam nám majitel sklepu po večeři umožnil přístup. Ne ale všichni rozuměli pojmu „archivní víno“. Některým se zdáli láhve „špinavé“ a s nosíkem nahoru prohlašovali, že tak „špinavé víno“ by si nikdy nekoupili. Před našim odchodem dostal majitel i radu, že alespoň jednou do roka, by láhve mohl umýt.

Den plný pohybu a nových věcí skončil. Jak dopadne ranní evaluace??