Tuesday, October 6, 2009

Tuesday - The Day of a Dance

Day of a Dance. No, it's not an Indian holiday. That's how we called "another" working day of our youth exchange. We started as usual with evaluations of the previous day. Opening imaginary drawers in which were sorted memories boosted brain activities of all participants for better perception of some new information.

Presentation of national dances, that each group had prepared, were particularly interesting because there were not only PowerPoint presentations but also dance lessons. There were also aparent connections between the dances and traditional costumes.

Since on Wednesday we had planned a trip to Brno, and because it was definitely not a trip to "hang around", we splitted into groups and together we created a questionnaire for Brno's inhabitants regarding the traditions and folklore. The same questionnaire was used also on Thursday directly in Lednice and we were be able to compare what are the differences concerning traditions in cities in comparison with towns and villages in the Czech Republic.

Afternoon was held in rhythmical spirit. We had so much fun learning each other's national dances. Interesting but difficult steps were those of Spanish flamenco. Movements synchronization were sometimes gigantic tasks. Particularly gentlemen "fought" with the movements. But they "fought" bravely. Groups from Romania and Portugal had fast dance style very much alike the Czech dance "duckling". Our Polish neighbours brought some relief, well-known Polonaise.

When we were creating the common European dance we demonstrated not only the knowledge we had obtained during the day, but also good teamwork and cooperation. We achieved, I think, the desirable result, when we could see that the European dance reflected the dance elements from each participating country and it fitted together perfectly.

The finale of the day full of dance was the night in Moravian wine cellar. Except the unique experience of tasting typical products of "pig-slaughtering" was certainly the visit of wine archive, to which we were allowed access after the dinner. But not everyone understood the concept of "archival wine". Some perceived the bottles as "dirty" and looking down on them they claimed that they would never buy such "dirty wine". Before we left the cellar the owner was given an advice that he should wash the bottles at least once a year.

A day filled with movement and new experiences ended and we were curious about the morning evaluations.Den tance. Ne, není to žádný indiánský svátek. Přesně tak jsme nazvali další „pracovní“ den naší mládežnické výměny. Začali jsme jako obvykle malou evaluací dne předešlého. Otvírání pomyslných šuplíků a v nich přes noc roztřízených vzpomínek dobře nastartovalo mozkovou činnost všech účastníků a tím lépe vnímali další nové informace.

Prezentace národních tanců, které si jednotlivé skupiny připravili, byly zajímavé zvláště tím, že nezůstalo pouze u prezentací powerpointových, ale na povrch vyplavalo i taneční nadání. Dobře patrné bylo i propojení mezi tancem a tradičními kroji.

Jelikož ve středu byl v plánu výlet do Brna a jelikož to rozhodně nebyl výlet k „poflakování“, rozdělili jsme se do skupin a společně vytvořili dotazník pro Brňany, týkající se tradic a folklóru. Stejný dotazník jsme použili i ve čtvrtek přímo v Lednici a mohli jsme tak srovnat, jak je to v České republice s tradicemi ve velkých městech a na vesnicích.

Odpoledne probíhalo v rytmickém duchu. Během vzájemného učení se národních tanců jsme se zároveň pobavili i vyřádili. Zajímavé, ale složité byly kroky španělského flamenga. Synchronizace pohybů byla místy nadlidský výkon. Zvláště pánové „bojovali“. Ale „bojovali“ statečně. Skupiny z Rumunska a Portugalska měly svižné tance, stylem vzdáleně připomínající české „káčátko“. Naši polští sousedé přivezli vysvobození, dobře známou polonézu.

Při vytváření společného evropského tance se opět projevily vědomosti získávané během celého dne, týmová práce a sehranost. Dosáhli jsme, myslím, kýženého výsledku, kdy se v evropském tanci objevily taneční prvky z každé zúčastněné země, perfektně do sebe zapadající.

Vyvrcholením celého roztančeného dne byla tzv. Moravská noc ve vinném sklípku. Kromě typické „zabijačky“, byl pro účastníky jistě zážitkem vinný archív, kam nám majitel sklepu po večeři umožnil přístup. Ne ale všichni rozuměli pojmu „archivní víno“. Některým se zdáli láhve „špinavé“ a s nosíkem nahoru prohlašovali, že tak „špinavé víno“ by si nikdy nekoupili. Před našim odchodem dostal majitel i radu, že alespoň jednou do roka, by láhve mohl umýt.

Den plný pohybu a nových věcí skončil. Jak dopadne ranní evaluace??

Monday, October 5, 2009

Monday - The Day of a Costume


The real activities started on Monday. Each group presented its national costume. Experiences gained from the presentations helped us find what our national costumes have in common and in what way they differ.

After lunch we made a short excursion to local town hall. We were welcomed in Lednice by it´s mayor Libor Kabát and we all received a small gift from him.

Visual presentation focused on dressing up traditional folklore costume from Kobylí followed. Sister of one of our leaders Broňka left all her shame at home and walked in front of us practically in her underwear, so we could all see the whole process of dressing up from its very beginning. But we also needed some male volunteer to be dressed and we found him in the Polish group. Krzysztof bravely raised his hand and was turned into a real Moravian boy.

May be even more interesting was the practical exhibition of manufacturing traditional ribbons, essential part of the Moravian costume. Each participant received its own tools and showed us his or her skills under a kind supervision of a professional ribbon painter.

But probably the most valuable activity was the last one. The participants were divided into four groups and each group had to decorate one part of common “European costume” for both girl and boy. The best way to describe the final result is using just one word - “colorful”.

We finished the day by popular “intercultural evening”. We tasted typical foods and drinks from all the participating nations and of course we went to bed very late.Skutečné aktivity
však začaly v pondělí. Každá národ představil své tradiční kroje. Zkušenosti, které jsme díky prezentacím získali, jsme následně zúročili při hledání společných znaků či odlišností našich jednotlivých krojů.

Po obědě nás čekala malá exkurze na místní radnici. Na ní nás přivítal Lednický starosta Libor Kabát, od nějž jsme všichni dostali jako pozornost malý dárek.

Jako další následovala názorná ukázka oblékání tradičního folklorního kroje z blízké obce Kobylí. Sestra jedné z našich vedoucích, Broňky, ze sebe setřásla všechen stud a předstoupila před nás prakticky pouze ve spodním prádle, díky čemuž jsme mohli shlédnout celý oblékací proces od jeho úplného začátku. Dále jsme však potřebovali také mužského dobrovolníka, který by se nechal do kobylského kroje navléct. Toho jsme našli v polské skupině. Krzysztof hrdinně zvednul ruku a během několika minut byl proměněn v skutečného moravského „šohaje“.

Možná ještě zajímavější byl následující workshop zaměřený na výrobu neodmyslitelných krojových mašlí. Každý z účastníků dostal své vlastní nástroje a pod dohledem zkušeného oka profesionální maléřky předvedl své umělecké vlohy.

Ze všeho asi nejhodnotnější aktivitou jsme si však nechali úplně na konec. Účastníci se rozdělili do čtyř skupin a každá z nich dostala za úkol dekoraci společného „Evropského dívčího a chlapeckého kroje“. Výsledný výtvor lze asi nejlépe popsat jediným slovem – „barvený“.

Náročný den jsme zakončili oblíbeným „mezinárodním večerem“. Společně jsme ochutnali jednotlivé národní pokrmy a nápoje a do postele jsme se dostali opravdu pozdě.